Juridische informatie & privacybeleid

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.camping-airial.fr erop gewezen dat

de identiteit van de verschillende partijen die bij de uitvoering en het toezicht betrokken zijn:

Eigenaar: Camping l’Airial – – 61 AV DE PORT D ALBRET Soustons
Schepper: Studio ED
Verantwoordelijk voor de publicatie: Camping l’Airial -.
contact@camping-airial.com

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: Camping l’Airial – contact@campinglairial.fr
Gastheer: Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland
SEO: Triple Lootz, SEO- en webmarketingbureau in de Landes, zorgde voor de optimalisatie van de site voor SEO. Meer informatie over www.triplelootz.com
Editor:
IN EEN WOORD
Publicatiecoördinator:
STC

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.camping-airial.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website www.camping-airial.fr worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door Camping l’Airial, die zal trachten de gebruikers vooraf de data en uren van de interventie mee te delen.

De website www.camping-airial.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Camping l’Airial. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website www.camping-airial.fr is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Camping l’Airial streeft ernaar om op de site www.camping-airial.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.camping-airial.fr is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.camping-airial.fr niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Camping l’Airial is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of het proces, is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van : Camping l’Airial.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Camping l’Airial kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de site www.camping-airial.com/, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

Camping l’Airial kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.camping-airial.fr.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Camping l’Airial behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle op deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Camping l’Airial behoudt zich tevens de mogelijkheid voor om in voorkomend geval de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto…).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.camping-airial.fr kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang kreeg tot de website www.camping-airial.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval Camping l’Airial verzamelt persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten voorgesteld door de site www.camping-airial.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de website www.camping-airial.fr wordt dan meegedeeld of hij/zij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.camping-airial.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van Camping l’Airial en zijn rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou worden gehouden aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.camping-airial.fr.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.camping-airial.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Camping l’Airial. Camping l’Airial heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Bij het surfen op de website www.camping-airial.fr kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Retentieregels instellen op: aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Haal het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op Inhoudsinstellingen. In de sectie “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in de sectie “Privacy” op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.camping-airial.fr is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

61, avenue du Port d’Albret
40410 Soustons

+33 5 58 41 12 48

4 sterren camping in de Landes – 4 sterren camping in Aquitaine – 4 sterren camping in het zuidwesten @L’Airial – Realisation STUDIO ED